Tu jesteś: Strona Główna path separator Produkcja path separator Zestaw butlowy SUGZestaw butlowy SUG

1. ZASTOSOWANIE
Stałe Urządzenie Gaśnicze, butlowe, wysokociśnieniowe na dwutlenek węgla typ SUG-B/CO2, przeznaczone jest do gaszenia pożarów poprzez wyparcie i rozrzedzenie powietrza dwutlenkiem węgla. Stosowane może być wszędzie tam, gdzie obecność środka gazowego jest najważniejsza, gdzie wymagane jest zobojętnienie atmosfery lub gdzie może wystąpić wtórne uszkodzenie wyposażenia pomieszczeń, spowodowane podawanym środkiem.
Dwutlenkiem węgla możemy gasić następujące rodzaje pożarów:
- cieczy i ciał stałych przechodzących w stan ciekły,
- gazów (oprócz przypadków, w których po uszkodzeniu uchodzące gazy mogą tworzyć atmosferę wybuchową),
- w pewnych warunkach materiałów stałych, zazwyczaj pochodzenia organicznego, w których spalanie powoduje powstanie ognisk żarzenia,
- urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Podstawowe zastosowanie Stałego Urządzenia Gaśniczego typu SUG-B/CO2, to gaszenie pożarów w:
- zamkniętych i nie zamkniętych obiektach,
- kabinach lakierniczych, tunelach suszarniczych, stacjach filtrów, sprężarkowniach i przepompowniach, urządzeniach chłodniczych,
- tunelach i koszach kablowych, stacjach transformatorowych, rozdzielniach elektrycznych, turbinach, hamowniach silników, transformatorach olejowych,
- wannach hartowniczych, magazynach sprzętu elektronicznego, instalacjach komputerowych,
- archiwach, muzeach, pomieszczeniach ETO, pomieszczeniach drukarskich, przędzalniach itd.
Dwutlenek węgla ze względu na swoje nie niszczące działanie w porównaniu np. z wodą umożliwia w bardzo krótkim czasie ponowne uruchomienie zagrożonych pomieszczeń czy urządzeń.

2. OGÓLNY OPIS TECHNICZNY
Stałe Urządzenie Gaśnicze typ SUG-B/CO2 składa się z zespołów:
- segmentu podstawowego,
- szafki sterującej.
Segment podstawowy zawiera od 2 do 4 butli pojemności 40 dm3, po 26 kg dwutlenku węgla każda, podwieszonych za pomocą uchwytów i układu ważącego butle do ramy wykonanej z profili zamkniętych, w tym jedna butla pilotowa. Butla pilotowa jak i pozostałe wyposażone są w zawory szybko-otwierające.
Do uchwytu każdej butli zamocowane są siłowniki pneumatyczne, które poprzez rozdzielacze i przewody wysokociśnieniowe tworzą układ otwarcia zaworów szybko-otwierających. Kolektor umocowany do ramy posiada zawór bezpieczeństwa i manometr.
Zawór szybko-otwierający butli pilotowej otwierany jest siłownikiem lub ręczne przesterowanie dźwigni.
Szafka sterująca zawiera jedną butlę sterującą o pojemności 5,0 dm3, zawierającą argon, zawór redukcyjny, redukujący ciśnienie argonu do 1MPa, zawory elektromagnetyczne z możliwością ręcznego przesterowania, presostat i kontroler.
Presostat kontroluje w sposób ciągły stan ciśnienia w butli sterującej. Spadek ciśnienia poniżej 1,5MPa spowoduje przekazanie sygnałów do kontrolera. Kontroler alarmowy jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym i służy do kontroli stanu naładowania butli z gazem CO2, oraz kontroli stanu wejść alarmowych. Wszystkie nieprawidłowe stany są sygnalizowane na wskaźnikowym polu alarmowym, dodatkowo sytuacje alarmowe mogą być sygnalizowane na przekaźnikowych wyjściach alarmowych.
Prowadzi on monitoring stanu urządzeń oraz jego sygnalizację:
- awaria butli z argonem (spadek ciśnienia),
- ubytek masy CO2 w butlach,
- otwarcie zaworów kierunkowych,
- otwarcie zaworu szybko-otwierającego butli pilotowej. 

SUG

Stałe Urządzenie Gaśnicze typ SUG-B/ CO2 może pracować jako jednostrefowe lub wielostrefowe.
Stałe Urządzenie Gaśnicze w zależności od potrzeb, może być rozbudowane o dodatkowe segmenty.
Inicjację wypływy CO2 do zagrożonej strefy można dokonać w różnych konfiguracjach
1. Ręczne przesterowanie dźwigni zaworu szybko-otwierającego butli pilotowej.
2. Ręczne przesterowanie zaworu elektromagnetycznego znajdującego się w szafce sterującej.
3. Automatyczne przy zastosowaniu urządzenia sterowania gaszeniem np. SUG-1 firmy SUPON z Bydgoszczy lub poprzez wciśnięcie przycisku ROP.
4. Podłączając moduł np. USG-1 do centralki SAP znajdującej się w chronionym obiekcie.
5. Stosując centralkę SAP wyposażoną w moduł gaśniczy.

 
3. ZASADA DZIAŁANIA
Ciśnienie czynnika sterującego (argonu) o wartości 6MPa, znajdującego się w butli sterującej jest zredukowane do ciśnienia roboczego 1MPa.
Zawory elektromagnetyczne są zamknięte.
Po podaniu napięcia na zawór ZK, lub ręcznym jego przesterowaniu nastąpi otwarcie zaworu kierunkowego. Po podaniu napięcia na zawór P lub ręcznym jego przesterowaniu nastąpi otwarcie butli pilotowej.
Wypływ CO2 z butli pilotowej spowoduje otwarcie zaworów szybko-otwierających, wypływ dwutlenku węgla do kolektora i dalej przewodami do strefy chronionej.
W sytuacji awaryjnej butlę pilotową możemy uruchomić bezpośrednio dźwignią zaworu szybko-otwierającego.


 

4. CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA – SEGMENT  PODSTAWOWY

Wymiary segmentu podstawowego:
- długość: 1070 mm
- szerokość: 900 mm
- wysokość: 2020 mm
- ciężar (z dwutlenkiem węgla): 420 kg

Konstrukcja z profili zamkniętych, skręcana:
- Butle: 4 szt. w tym butla pilotowa 1 szt.
- Pojemność butli: 40 dm3
- Dopuszczalne napełnienie właściwe: 0,75 kg/dm3
- Ciśnienie próbne: 19,0 MPa i 22,5 MPa
- Układ ważenia butli: dźwigniowy
- Wymiar butli sterującej: 500x723x220 mm
- Ciężar: 21 kg
- Czynnik sterujący otwarciem zaworów kierunkowych i butli pilotowej: argon
- Pojemność butli sterującej: 5,0 dm3
- Ciśnienie w butli sterującej: 6,0 MPa
- Ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Napięcie sterujące elektrozaworami: 24 V DC 11 W
- Napięcie zasilania kontrolera: 24 V DC
- Rodzaj uruchamiania SUG-B/ CO2: ręczne, w cyklu automatycznym
- Ilość stref gaszenia: 1 - 8


5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Warunki Techniczne Wykonania
1.  Elementy i montaż Stałego Urządzenia Gaśniczego typ SUG-B/CO2 wykonać wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta.
2.  Zmontowana rama musi zapewnić stabilną pracę całego urządzenia.
3. Poszczególne elementy armatury łączyć ze sobą mając na uwadze konieczności zachowania szczelności (stosować podkładki uszczelniające, teflon).
4.  Układ ważący butle musi działać płynnie, bez zacięć.
5. Dźwignia bezpośredniego otwarcia butli pilotowej powinna zapewnić natychmiastowe otwarcie zaworu szybko-otwierającego.
6. Szafka sterująca powinna być zamocowana w sposób trwały, uniemożliwiający jej przemieszczenie.
7. Wyposażenie szafki powinno być opisane w widoczny sposób.
8. Drzwiczki szafki powinny się otwierać bez zacięć.
9. Nazwę producenta umieścić w widocznym miejscu.

Warunki Techniczne Odbioru
1. Wymiary elementów SUG-B/CO2 powinny być zgodne z dokumentacją konstrukcyjną.
2. Elementy handlowe powinny posiadać: atest, certyfikaty, świadectwa kontroli jakości, aprobaty, inne.
3. Urządzenie SUG-B/ CO2 musi być wypoziomowane i zachowywać pełną stabilność.
4. Dopuszczalne napełnienie właściwe butli CO2 powinno wynosić 0,66 kg/dm3. Masę dwutlenku węgla określić za pomocą wagi.
5. Sprawdzić zabezpieczenie butli w uchwytach przed skręceniem.
6. Próby ciśnieniowe:
a) kolektor po spawaniu króćców i kołnierzy poddać próbie hydraulicznej ciśnieniem 15 MPa, po próbie kolektor dokładnie osuszyć,
b) rurki miedziane w szafce sterującej próbować bezpośrednio argonem o ciśnieniu 7 MPa po stronie wysokiego ciśnienia i ciśnieniem 2 MPa, po stronie ciśnienia zredukowanego. Nie mogą wystąpić żadne przecieki badane wodą mydlaną.
7. Przeprowadzić symulację działania zaworów elektro-magnetycznych pod ciśnieniem roboczym w zależności od wersji sterowania gaszeniem: ręcznie i podając napięcie.
8. Sprawdzić działanie kontrolera:
a) po załączeniu napięcia zasilającego w trakcie wykonywania testu wskaźników sprawdzić ich poprawność działania (wszystkie wskaźniki na płycie czołowej są uaktywnione),
b) po wykonaniu testu prawidłowa praca urządzenia objawia się aktywnością wskaźnika ZASILANIE.
9. Sprawdzić działanie układu ważącego. Układ dźwigniowy powinien działać płynnie bez  zacięć. Ubytek 3 kg masy CO2 powinien być sygnalizowany na panelu kontrolera zapalaniem czerwonego wskaźnika odpowiadającego danej butli z  CO2.